Активност и публични постижения

БСНГИ е водеща неправителствена организация в региона на Черноморието на България. Организацията е участвала в серия от предизвикателни проекти, насърчаващи местната демокрация и развитие на общността. Основни принципи на дейности БСНГИ са : професионализъм, нестандартен подход, личностна позиция при вземане на решения, включване на групи в неравностойно положение, партньорство.

БСНГИ е реализирала успешно 20 по-големи и по-малки проекти в областта на социалната справедливост: подобряване на архитектурната среда за достъпа на хора с увреждания, подобряване на баланса между половете в процеса на вземане на решения на местно ниво, укрепване на подходите за участие в планирането на регионалното развитие и бюджетиране; права на околната среда: кампании и референдуми за повишаване на обществената осведоменост и гражданското право на директно вземане на решения по отношение на енергийните проекти със значително въздействие върху околната среда в българската черноморска зона, устойчивото градско планиране, запазване на зеленината на по-големите градове и т.н.

През 2009 г. в знак на признателност за работа за защита на гражданите и правото на жизнено важна информация за околната среда, на Сдружението бе връчена Национална награда за принос към правото на информация от Програма “Достъп до информация

Нов парк в Бургас

По програма ФАР/СМАЕП благоустроихме 4 дка междублоково пространство в к/с Изгрев, Бургас, където изградихме 2 детски къта, паркинг, зелен пояс и малък парк. Строителните дейности бяха изпълнени от преквалифицирани миньори. Проектът остава единствен благоустройствен проект, реализиран от неправителствена организация в Бургас

Достъпност на градската среда

От 2003 г. поставяме на вниманието на обществеността, вкл. експертната проектантска общност въпроса за достъпа на хора с увреждания до градската среда, изградихме 2 рампи (пред Младежки дом и бл.28, кв.Изгрев) и подготвихме планове за достъпност на 5 обществени сгради.

Програма за малки благоустройствени проекти

На базата на наши проучвания на най-добрия опит в страната разработихме такава общинска програма и успяхме да извоюваме решение на Общински съвет-Бургас (2007) за нейното прилагане в Общината. Програмата продължава да работи вече трета година.

Първо съдебно дело за правото на информация

В Бургас и първи успех за отмяна на мълчалив отказ на Кмета на Бургас за даване на достъп до обществена информация по ЗДОИ.(2006 г.)

Национална награда за принос към правото на информация

Беше ни присъдена през 2009 година от Програма “Достъп до информация”.

Първи трансгранични форуми с Република Турция

Организирахме през 2005-2006 г. с участие на кметове, общински съветници, медии и НПО от европейската част на Турция. Форумите предшестваха откриването на европейските програми за трансграничния регион на България и Турция. Смятаме, че свършената от нас работа за създаване на делови партньорства далеч надхвърля постигнатото от някои стари организации, работещи традиционно в областта на българо-турските отношения, като търговската и стопанската камара.

Първа национална среща

На тема „Морски измерения на присъединяването на Р България към ЕС” с участието на представители на морската икономика и рибари от Балчик до Созопол инициирахме през 2005 г.

Първи и единствени отбелязахме 70-годишнината от извоюването на избирателни права от жените в България

С организирането на национална конференция по този повод през 2007 г. в Бургас.

Координатор за Европейска гражданска инициатива

Бяхме координатор за България на кампанията на 100 НПО от ЕС за Европейска гражданска инициатива и с подписите, които събрахме в защита на този инструмент за пряка демокрация в ЕС излязохме на 5 място от всички страни-членки.

Принос към подобряването на законодателството за референдуми и пряка демокрация

През 2009 г. – Популяризирахме въвеждането на инструменти за пряко участие на гражданите в управлението: референдум, гражданска инициатива и инициатива за отзоваване на изборни длъжности.

Меморандум за взаимодействие на Община Бургас и НПО

По идея и със застъпничество на сдружението през 2007 година беше поставено началото на институционализация на взаимоотношенията между гражданския сектор и местната власт в община Бургас. Принос към създаването на първи механизъм за съ-финансиране на проекти на НПО от общинския бюджет – този механизъм беше включен като изискване в Меморандума между Община Бургас и НПО.

Ден на НПО от Бургас и региона

Проведохме по наша идея и с наше финанасиране през 2002 и 2003 година

Бургас-Александруполис

Занимавахме се с горещи теми, като проекта за петролопровод Бургас-Александруполис, създадохме обща платформа с гръцки природо- и правозащитници за отстояване правата на хората, живеещи в общините по трасето на петролопровода.

Референдуми

Имаме принос към активността на гражданите в референдумите в Бургас и Поморие благодарение на специално издадени и разпространени информационни материали и информационни срещи.
Спомогнахме за успеха на референдума в с.Извор през август 2009 г. с предоставяне на критична информация и активизиране на участието в деня на референдума.

Граждански мониторинг на местната власт в Бургас

Проведохме първия граждански мониторинг на местната власт в Бургас (2009). Критичният доклад с препоръки срещна сериозен медиен отклик. Съобразяването с нашите препоръки за уеб-страниците на Общината и информационната й политика доведе до награждаването на Община Бургас със “Златен ключ” за добър сайт през 2010 г от Програма “Достъп до информация”.