• ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2020 г.

  През 2020 г. БСНГИ зае критични позиции относно стесняване възможностите за гражданско участие и непропорционално ограничаване на гражданските права поради пандемичните мерки. БСНГИ добави нова тема към своите проучвателни и издателски дейности – темата за протеста. БСНГИ продължи да работи в областта на прякото участие и местната демокрация. Дейността беше финансирана с малки дарения на членове и партньори, без целево проектно финансиране.

  Инициативи, кампании
  Право на протест и свобода на политическото слово
  Проведохме проучване на националната протестна вълна по възлагане от НПО „Блулинк” и Фондация „Фридрих Еберт” – София: анализ на основните участници, искания, репертоар на протеста, ефективност и др. Проучването ще бъде издадено на английски и български език като част от по-обширно изследване на състоянието и перспективите на зелените политики и защитата на човешките права в България.

  Местна демокрация
  Взехме отношение, включително със статии на Даниела Божинова относно ограничаването на правото на бургаските граждани на участие в работата на местните органи на власт и тяхната непрозрачност, свързана с пандемичните мерки (Ковид-19).

  Права на жените и равнопоставеност на половете
  Продължихме работа изцяло с участие на доброволци по Кампания „Бургас – Паметни жени” за отдаване на признание на приноса на жените в регионалната и националната история.
  След положените от 2018 г. усилия, бяхме най-сетне удовлетворени да видим положителен резултат. На юлската си сесия през 2020 г. Бургаски общински съвет взе решение да именува 4 нови улици, намиращи се в кв. „Меден рудник” с имената на жени, предложени от нас: Анна Карима, Анна Бозвелиева, арх. Мария-Луиза Досева и Лада Галина. Предизвикахме възхищението на националната активистка общност за равнопоставеност на мъжете и жените.
  Установихме връзка с журналиста и преподавател в СУ”Св.Кл.Охридски” Ефрем Ефремов за организиране на събитие за почитане паметта на писателката и негова майка Лада Галина през следващата година.

  Право на пряко участие в управлението
  Специално отбелязахме заслугите на нашия колега от НПО СОПА инж. Юлиян Чолаков, неуморим борец за пряко участие и модернизиране и хуманизиране на правосъдието и публичната администрация в статия InMemorium във връзка с преждевременната му кончина от Ковид-19 във Варна. Включихме се в създадения граждански комитет за издирване и запазване на всички постижения на Юлиян Чолаков и СОПА.

  Партньорства:
  Продължи партньорството ни с Форум „Гражданско участие”, където сме колективен член. Съвместно подадохме проект за граждански мониторинг на общински политики към Фондация „Америка за България”, който беше одобрен за финансиране.

  Включихме се в новата инициатива БОЛД на Българския хелзинкски комитет, целяща създаване на тематични мрежи по важни проблеми на човешките права в България.

  Подпомогнахме сдружение „Бургаска писателска общност” за включване в програмата и представяне на водещи съвременни български автори и специално на писателката Елена Алексиева.

  Национален е-бюлетин „Инициатива БГ” за пряка демокрация и гражданско участие:
  Продължихме с ежемесечното му издаване и изпращане до около 2000 абоната, като проследихме и коментирахме всички местни референдуми и най-важните събитие в пряката демокрация в света.
  Издаването на бюлетина и дейността на сдружението беше подпомогната с месечни дарения в размер на 250 евро от Democracy International – Германия.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова
  Председател на УС БСНГИ
  25.06.2021, гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2019 г.

  През 2019 г. БСНГИ продължи да работи в областта на прякото участие и местната демокрация, също така за консултиране и подкрепа на инициативни групи, за информиране на заинтересованата аудитория относно граждански инициативи, подписки и референдуми у нас и по света чрез уеб-сайта www.initiative.bg и месечния бюлетин за пряка демокрация „Инициатива БГ”.

  Инициативи, кампании
  Развитие на местната изборна демокрация
  По идея на БСНГИ беше учредена и проведена Местна гражданска инициатива с подписка по ЗПУГДВМС за въвеждане на пряко-избираеми районни кметове в Бургас. Нашият инициативен комитет предложи на Общински съвет Бургас да вземе решение за райониране на Бургас и въвеждане на районни кметове, които на предстоящите местни избори да бъдат избрани пряко от гражданите. Инициативата събра около 1000 подписа, тъй като не разполагаше със средства за по-сериозна медийна кампания, но тъй като законът не е фиксирал квота подписи, нямаше пречка да бъде внесена в Общински съвет Бургас. ОбС отхвърли предложението.

  Съдебни дела за отчетност на институциите, сезиране на институции, достъп до информация
  Продължихме да водим съдебни дела, свързани с правото на пряко участие съгласно чл1 от КРБ, както следва:
  - Дело №12944/15.11.2017, заведено във ВАС срещу бездействие на Министерски съвет, който не взе отношение внесената от нас Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!”, въпреки задължението да се произнасяне съгласно ЗПУГДВМС.
  - Дело №548/2017 в Бургаски административен съд, заведено съвместно със СОПА – Варна и журналиста Асен Йорданов срещу Община Бургас във връзка с отказ за предоставяне информация за броя на избирателите по квартали, който беше необходим за започване на квартален референдум срещу презастрояването
  - След отказ на Националния Омбудсман да предаде на Конституционния съд нашата жалба, подадена за противоконституционност на чл.23 ЗПУГДВМС, отнасящ се до изискването за избирателна активност на националните референдуми (присъединена към жалба вх.№ 10469/26.10.2017 О.Тодоров) проведохме срещи с представители на Адвокатурата за проучване на възможностите за достъп до Конституционния съд чрез тази институция.

  Права на жените и равнопоставеност на половете
  Продължихме работа с напълно доброволни усилия по Кампания „Бургас – Паметни жени” за отдаване на необходимото признание на приноса на жените и отбелязване 80 г. от първото им гласуване в парламентарни избори у нас.
  Кампанията започна на 8 март 2018 г. с предложение до Община Бургас да именува нови улици с имена на заслужили жени. Бяха проведени многократни срещи и разговори с Отдел Култура и набелязана улица, за която предложихме името на Димитрана Иванова – една от няколко българки с най-големи заслуги за извоюване на избирателни права за българските жени. Беше проведено обществено обсъждане за именуване с това име на конкретна нова улица в ж.к. Меден рудник, но решение не беше взето в рамките на изтичащия мандат.

  Включихме се в семинар в Банкя през април на Фонда за жените, посветен на евроизборите. С презентация на Даниела Божинова „Жените в европейската политика” участвахме в информационна среща, организирана от ДСБ-Жени в София.

  Политически права за пряко участие в управлението
  Проучихме на място в Ирландия и представихме в „Инициатива БГ” опита на гражданските конституционни събрания и последвалите референдуми, които промениха конституцията на страната и я направиха водеща в демократичните иновации.

  Партньорства с НПО и неформални групи:
  Продължи партньорството ни с Форум „Гражданско участие”. Подкрепихме няколко становища по конкретни политики, изготвени от членове на Форума.

  Организирахме в Бургас регионална среща на неправителствени организации през м.ноември. Целта беше опознаване и координиране на действията по повод предстоящото избиране на национален консултативен съвет за НПО. Присъстваха 27 представители на НПО от Бургас, Поморие, Средец, Несебър, Ямбол и др.
  Участвахме в среща, организирана от младежко дружество ФАР за обсъждане на нуждите на неправителствения сектор в гр. Бургас, но тя остана без последствия т.е. предложения не бяха оформени и отправени до общинските комисии за промяна и актуализация на местните политики относно НПО, младежите, възрастни хора и т.н.
  Продължихме обмена на информация и опит с членовете на мрежата на международната организация Democracy International.
  Продължихме да подпомагаме усилията на местните комитети в Нова Загора, с.Труд и Русе за чист въздух. За съжаление създадената национална организация, в която се включихме предходната година по идея на инициативната група на с.Труд не предприе никакви конкретни стъпки.

  Национален е-бюлетин „Инициатива БГ” за пряка демокрация и гражданско участие
  Продължихме с ежемесечното издаване на бюлетина и изпращане до около 2000 абонати, като проследихме и коментирахме всички местни референдуми и най-важните събитие в пряката демокрация в света.
  Издаването на бюлетина и дейността на сдружението беше подпомогната с месечни дарения в размер на 450 евро от Democracy International – Германия.

  Проследихме иновацията гражданско събрание, съставено на случаен принцип в Ирландия, Белгия и Германия и отразихме опита на тези държави. Отразихме също историческия референдум на Македония за промяна на името и членство в ЕС, като за това събитие Д.Божинова написа аналитична статия и за сп. КлубZ.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова
  Председател на УС БСНГИ
  30.06.2020, гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2018 г.

  Дейността на Сдружението през 2018 г. беше ограничена поради липса на проектно финансиране.

  Беше осъществена с напълно доброволни усилия Кампания „Бургас - Паметни жени” за отдаване на необходимото признание на приноса на жените и отбелязване 80 г. от първото им гласуване в парламентарни избори у нас. Кампанията започна на 8 март 2018 г. с предложение до Община Бургас да именува нови улици с имена на заслужили жени. Бяха проведени многократни срещи и разговори с Отдел Култура и набелязана поне една улица, за която предложихме името на Димитрана Иванова – една от няколко българки с най-големи заслуги за извоюване на избирателни права за българските жени. В края на годината изготвихме малък проект на стойност 3000 лв., с който да осигурим финансиране за тези дейности, но той не беше одобрен от финансиращия Български фонд за жените.

  Продължихме да водим съдебни дела, свързани с правото на пряко участие съгласно чл1 от КРБ, както следва:
  - Дело №12944/15.11.2017, заведено във ВАС срещу бездействие на Министерски съвет, който не взе отношение внесената от нас Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!”, въпреки задължението да се произнасяне съгласно ЗПУГДВМС.
  - Дело №548/2017 в Бургаски административен съд, заведено съвместно със СОПА – Варна и журналиста Асен Йорданов срещу Община Бургас във връзка с отказ за предоставяне на броя на избирателите по квартали, който беше необходим за започване на квартален референдум срещу презастрояването.

  Жалба до Националния омбудсман, подадена на 1.12.2017 г. относно Противоконституционност на чл.23 ЗПУГДВМС с искане да бъде представена на Конституционния съд за отсъждане на противоконституционност. Жалбата беше подписана от 18 комитета за национални и местни референдуми, включително ИК на Шоуто на Слави. По жалбата нямаше никакво движение и никаква обратна връзка през цялата година и останахме с впечатлението, че администрацията на Омбудсмана не работи добре, а самият Омбудсман Мая Манолова подбира случаите си, така че да са медийно атрактивни и да не я противопоставят на властовия елит ( а нашето искане беше точно такова).

  Партньорства:
  Продължи партньорството ни с Форум „Гражданско участие”, където сме колективен член.

  През 2018 г. подкрепихме няколко становища по конкретни политики, изготвени от членове на Форума. В един случай се разграничихме от тяхната позиция и написахме и изпратихме собствена позиция до Парламента относно проект за ЗИД на ЗПУГДВМС, подаден от ПП „Воля”, който предлагаше да се замени кворума участие на националните референдуми с кворум одобрение. Ние оценихме това като подобрение, макар и скромно в сравнение с настоящото положение. Становището на ФГУ напълно отхвърли идеята на „Воля”, както и управляващите, така че ЗИД не беше приет.

  Подпомогнахме опита на Инициативен комитет за чист въздух в Бургас с председател Стоян Грозев да направи подписка за местен референдум с предложения за подобряване управлението на качествата на атмосферния въздух, участвахме в протест, срещи с РИОСВ, както и осигурихме техническа помощ с доброволец за попълване на електронните списъци – копия на подписката за референдум. Подкрепихме усилията на няколко комитета, включително НПО „За земята” – София в борбата за чист въздух в българските градове и усилието за създаване на национална гражданска коалиция по идея на комитета в с. Труд, Пловдивско.

  Национален е-бюлетин „Инициатива БГ” за пряка демокрация и гражданско участие: Продължихме с ежемесечното му издаване и изпращане до около 2000 абоната, като проследихме всички местни референдуми и най-важните събитие в пряката демокрация в света, представихме наши експертни коментари на случващото се. Издаването на бюлетина и дейността на сдружението беше подпомогната с месечни дарения в размер на 450 евро от Democracy International – Германия.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова
  Председател на УС БСНГИ
  21.06.2019, гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2017 г.

  През 2017 г. БСНГИ работи основно в областта на пряката демокрация за подобряване на законодателната среда за референдуми, също така за консултиране на инициативни групи за местни референдуми и информиране на заинтересованата аудитория относно граждански инициативи, подписки и референдуми у нас и по света чрез уеб-сайта www.initiative.bg и месечния бюлетин за пряка демокрация „Инициатива БГ”.

  Поради отсъствие на проектно финансиране дейността разчиташе преди всичко на доброволен труд и набиране на средства от частни дарители.

  Нов момент в работата на сдружението беше воденето на съдебни дела относно прилагането на референдумното законодателство, както и отправянето на конституционна жалба чрез Националния Омбудсман към Конституционния съд на Р България.

  Дейност за подобряване законодателната среда за пряко участие в България

  1. НГИ „Участие, не участ!” – съдебно дело (ВАС – вх.15128/2017)
  Национална гражданска инициатива „Участие, не участ”, учредена на 26.02.2016 г. в София по време на международната конференция „За работеща пряка демокрация в България” с домакин БСНГИ, беше подадена същата година към Министерски съвет. Инициативата предложи на МС да използва правото си на законодателна инициатива и да придвижи към Парламента Закон за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗИД на ЗПУГДВМС). Законопроектът беше изготвен от граждански експерти и консултиран с швейцарски специалисти по време на изпълнението на българо-швейцарски проект за подобряване на законодателната среда за референдуми в България 2014-2016 г. МС не спази законовото изискване за разглеждане и вземане на решение в 3-месечен срок. Поради това през 2017 г. Инициативният комитет на НГИ с председател Д.Божинова подаде жалба към Върховния административен съд.
  Съдебното дело понастоящем се намира в Софийски административен съд.
  Целта ни като жалбоподатели е да утвърдим принципа на върховенството на закона и да покажем, че е недопустимо неспазването му, както и неглижирането на правото на пряко участие от българските институции.

  2. Жалба чрез Националния омбудсман до Конституционния съд – чл.23 ЗПУГДВМС, противоконституционност (присъединена към жалба вх.№ 10469/26.10.2017 О.Тодоров)
  Създадената от БСНГИ неформална мрежа на инициатори на местни и национални референдуми – в случая общо 18 личности и комитета, подкрепи подготвената от Председателя на БСНГИ Даниела Божинова Жалба за противоконституционност на чл.23 ЗПУГДВМС, отнасящ се до изискването за избирателна активност на националните референдуми. Жалбоподателите искаме от Омбудсмана, след като консултира жалбата ни със създадения към неговата институция Конституционен съвет, да я внесе в Конституционния съд. Посредничеството на Омбудсмана е необходимо, тъй като българските граждани нямат право на индивидуална конституционна жалба, каквото имат гражданите на други демократични държави. Жалбата е подадена на 1.12.2017 г. и присъединена към жалбата на Орлин Тодоров по същия въпрос.
  Жалбата съдържа 8 страници правни аргументи за абсурдността и противоконституционността на конкретното изискване за избирателна активност на националните референдуми, липсата на аналог в световния правен мир и противоречието му с международното право – препоръките на Комисията за демокрация чрез право на Съвета на Европа.
  Към 1 юни 2018 от администрацията на Национални омбудсман не е получен никакъв отговор.

  3. Съдебно дело в Бургаски административен съд (адм. дело 548/2017) – прилагане на ЗПУГДВМС
  Делото беше заведено от БСНГИ, сдружение СОПА – Варна и журналиста Асен Йорданов относно отказ на Община Бургас да предостави информация за броя на избирателите в Бургас и по квартали за целите на започването на подписка за местен/квартален референдум по проблеми на презастрояването.
  Към 1-06-2018 няма окончателно решение по делото. В резултат на дадените доказателства от представители на ГРАО – свидетели на Община Бургас, и използването им от СОПА в диалога с МРРБ беше подобрено ретроспективното проверяване на валидност на подписите в текущи подписки от ГРАО.

  Информационна дейност и популяризиране на пряката демокрация

  Уеб-сайт и бюлетин Инициатива БГ
  Основната информационна и популяризационна дейност за прякото участие, събития с пряко участие, възможности, законодателство и др. се извършва чрез поместване на актуални новини на уеб-страниците на сайта на Сдружението www.initiative.bg. Въпреки отсъствието на проектно финансиране успяхме да запазим ежемесечната поредност в издаването на Бюлетин за пряко участие Инициатива БГ, съдържащ новини, коментари и анонси за събития от сферата на гражданското участие – пряко и непряко. Изготвянето на статии и материали се извършва от Даниела Божинова и доброволци.

  Участие в националния ефир – Предаването „Референдум” по БНТ. Дебати
  Председателят на БСНГИ Д.Божинова взе участие в предаването „Референдум” по БНТ на 20.06.2017 г. заедно с политолозите Симеон Първанов, Димитър Димитров, проф. Милена Стефанова, специалист по местно самоуправление и Стоян Панчев от Либертарианското общество във връзка с националния интерес към темата за референдумите в Трън и Стара Загора. По същия повод Д.Божинова беше поканена за участие в национален дебат на тема „Местните референдуми” в Червената къща – София с организатор Форум „Гражданско участие”.
  Представяне на българската система за пряка демокрация чрез лекция на Д.Божинова, като председател на БСНГИ и фулбрайтец- изследовател на системата на пряка демокрация в САЩ, беше организирано от Комисия Фулбрайт – България като част от пътуващия американо-български семинар (Бургас , 19.07.2017 г. хотел Аква).
  През годината беше създадено добро сътрудничество с журналистите Диян Божидаров от в. Сега и Димитър Събев, блог Бодил, които почти единствени следят с интерес проявите на пряка демокрация в страната и извън нея. Д.Божидаров изготви сериозен анализ на референдумите в съседна Македония срещу опасна минна дейност, а Събев написа обзорна статия за местните референдуми у нас.

  Консултиране на комитети и инициатори на референдуми
  Бяха консултирани инициативни комитети за чист въздух, желаещи да проведат подписки за местен референдум в Нова Загора и Бургас.

  Международна дейност. Партньорства

  Д.Божинова посети ФРОМакедония през лятото на 2017 г. за участие в конференция по устойчивите политики в минодобива, на която представи опита на български местни общности в организирането на референдуми. Бяха осъществени контакти и впоследствие проследено развитието на 6-те местни референдума срещу златни мини в Македония със съответното отразяване в информационните канали на Сдружението.

  Продължи работата в мрежа с международната коалиция за пряка демокрация Демокраси Интернешънъл – Кьолн. През м.юни беше осъществено посещение на Община Рим и Вирджиния Реджи, кмет на Рим за договаряне на домакинството на Глобалния форум за демокрация, който ще се проведе за 10 пореден път със съорганизатор Демокраси Интернешънъл.

  БСНГИ беше избрано в Управителния съвет на Форум „Гражданско участие” – София, където членува от създаването му заедно с около 100-ина други НПО от страната.

  Бяхме мост и медиатор за контакти между граждански групи със сходни проблеми, като свързахме ИК Нова Загора иска да диша със СОПА – Варна и СОПА с ИК Зелен Младост – София.

  Други дейности

  Използвахме за пореден път заявления за достъп до информация в съответствие със ЗДОИ, за да подпомогнем обществеността на Бургас и региона да установи фактите, причините и последиците от наводненията през есента на 2017 г. Получихме отговори от Областен управител – Бургас, РИОСВ – Бургас и Община Бургас. Действахме заедно с филиала на Фондация Биоразнообразие в Бургас за формулиране на въпроси и коментиране на отговорите. Дебатирахме въпроса в местния ефир на ТВ Канал О – Бургас в предаване за Странджа.

  Финансиране на дейността

  През 2017 г. срещнахме трудности за финансиране на дейността заради закъснение от 1 година от страна на Балканския институт по труда в изплащането на последния транш от приключения от нас през юни 2016 г. проект по швейцарската програма „Партньорство”, която институтът администрира. Сумата възлизаше на 20% от общата стойност на проекта и се наложи екипът да изчака цяла година своето заплащане. Швейцарските ни партньори от Център за пряка демокрация Арау, които също бяха потърпевши от закъснението на българския администратор, заявиха, че няма да се интересуват от съвместна работа в България в бъдеще. Отправихме редица критики към Института, но не ги огласихме сериозно, тъй като получавахме постоянно уверения, че нещата ще бъдат уредени. Плащането беше извършено през юли 2017 г.

  Дейността се осъществяваше с доброволен труд и с помощта на малки дарения от Д.Божинова и Демокраси Интернешънъл.
  Всички пътувания през годината на председателя Д.Божинова бяха извършвани за нейна сметка или за сметка на партньорски организации.
  Заради отсъствие на проектно финансиране през годината събития не бяха организирани.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова, Председател
  05.04.2018 г., гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2015 и 2016 г.

  През 2015 г. дейността на БСНГИ беше изцяло съсредоточена върху изпълнението на два проекта, започнали през 2014 г. в две основни и близки области:
  - електронна демокрация
  - пряка и съвещателна демокрация

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

  В областта на електронната демокрация се осъществи основната част от изпълнението на проект „Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера. Насърчаване на електронната демокрация в България с най-добър опит от Исландия“ по Програмата за НПО на ФМ на ЕИП, дог. №065/13.03.2014.

  След проведен нов кръг консултативни срещи в страната планираната визия за е-демокрация беше оформена и представена в „Зелена книга за развитие на електронната демокрация в България“. Със събитие в края на м.април в Дома на Европа – София и с участие на Ксавие Дютоа от Белгия, един от организаторите на ЕГИ „Право на вода“, беше отбелязано развитието на инструмента Европейска гражданска инициатива и началото на публичното обсъждане в ЕС на евентуална ревизия на нейния регламент.

  Беше проведена Международна конференция за е-демокрация като първи форум в България по темата. В събитието взеха участие исландски експерти и политици, включително депутат и бивш министър на образованието в Исландия, експерти от Франция, Естония и България (Стопанска академия Свищов, БСУ), а както се оказа впоследствие и министър председател на Исландия (б.а. от 2017 г.) г-жа Катрин Якобсдотир.

  На 8.09.2015 г. в Народното събрание по покана на Председателя на Комисията за транспорт, информационни технология и съобщения нар.представител Гроздан Караджов (РБ) беше проведена Кръгла маса на тема електронно управление и електронна демокрация. На нея беше представен граждански законопроект, изготвен по време на изпълнението на въпросния проект, който дава регламент на Нациионална електронна гражданска инициатива по модела на Европейската гражданска инициатива. За съжаление депутатите, които се ангажираха с подписване и внасяне на проекта в законодателния процес на Народното събрание, не удържаха на думата си и особено след подаването на оставка от Гроздан Караджов от председателското място на гореспоменатата комисия, стана ясно, че на електронната инициатива няма да бъде даден шанс в България по пътя на законодателната инициатива на група депутати.

  Беше съставена и издадена книга „Електронна демокрация“ ( съставител Даниела Божинова, издател БСНГИ) със статии на български и чуждестранни учени (сред тях за първи път в България беше представена г-жа Биргита Йонсдотир, лидер на най-успешната пиратска партия в Европа – Пиратската партия на Исландия, която е с водещ рейтинг в страната и вероятно ще бъде част от управлението в близко бъдеще). Премиерата на книгата в Бургас в началото на м.ноември 2015 г. и придружаващата прес-конференция бяха заключителни събития по проекта.

  Дейността по проекта и най-вече организирането на конференцията беше осъществена с участието на партньорите – Бургаски свободен университет и исландския Международен институт за модерни медии. Работата по проекта приключи на 13 ноември 2015 г. В началото на 2016 г. беше подаден финален отчет, по-късно той беше одитиран официално от Оператора на програмата, бяха направени корекции и крайната балансова сума беше разплатена, с което бяха приключени напълно взаимоотношенията на БСНГИ с донора по този проект.

  Проект „Подобряване на законодателната среда за пряко участие в България чрез българо-швейцарско партньорство“, започнал в средата на 2014 г. и прекъснал поради бременност и раждане на главния координатор и експерт от швейцарска страна г-жа Магдалена Форовиц, беше продължен от началото на м.юни 2015 г. Проектът се финансира от Българо-швейцарския фонд за партньорство и се изпълнява в партньорство с швейцарски тинк-танк – Център за пряка демокрация – Арау, Цюрихски университет. Целта на проекта е да се ползва швейцарският опит в прякото участие, установен и усъвършенстван в разстояние на век и половина, за да бъде поправен т.е. демократизиран действащият Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Работата по проекта се явява естествено продължение на дейността на БСНГИ през последното десетилетие.

  Беше осъществено кратко работно посещение на ключовите експерти по проекта от българска страна в Швейцария – Център за пряка демокрация, където партньорът организира двудневно обучение и програма за срещи с институции, имащи роля в провеждането на референдуми на кантонално и федерално ниво. Продължи работата по анализ на българското законодателство за референдуми и оформяне на визия за неговото подобрение.

  През септември 2015 г. с участие на г-жа Форовиц под заглавие „Условия за честни и свободни референдуми“ бяха организирани семинари и срещи с обществеността в градове, в които се е осъществил местен референдум или подписка за местен референдум: Самоков, Горна Малина, Пловдив. Малко по-късно българският екип на проекта осъществи такава среща и в община Каспичан. Проектът беше приключен с международна конференция и издаване на книга през 2016 г.

  ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ

  В началото на 2015 г. БСНГИ започна издаването на двуседмичен електронен бюлетин за пряко участие, който се изпраща до всички участници в събития по проектите и други контакти на сдружението. В края на годината броят на абонатите беше около 1000. Бюлетинът е единствения специализиран източник в България за новини и анализи по отношение на референдуми, подписки и инициативи в България и по света. Сред абониралите се са няколко журналисти от влиятелни медии. В няколко случая сме били цитирани в по-големи медии.

  Продължи също така двуседмичната актуализация на уеб-сайта www.initiative.bg , която технологично се прави около издаването на поредния бюлетин. Въведохме и анкета по някои от по-горещите въпроси от обществения дебат в съответния период. Някои от анкетите ни получиха отговори от над 500 души. Развихме също така и фейсбук присъствие на сдружението като Инициатива БГ.

  ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ

  Кадри:
  Една от големите трудности пред сдружението беше свързана с намирането на администратор и редактор електронен бюлетин и уеб-сайт. Проведен беше конкурс за тази длъжност и назначена служителка – Лазарина Тилева. С изразходването на средствата за он-лайн дейности, предвидени по двата проекта, се наложи да се закрие бройката. Дейността продължи на изцяло доброволен принцип – списване, редактиране и изпращане се извършва от Веселина и Роза Божинови.

  Медии:
  Друга трудност беше взаимодействието с медиите, което никога преди не е представлявало проблем. Изпращането на прес-съобщения и присъствието на журналисти на медийни събития беше заложник на използването на думата „проект“ в комуникацията. На местно ниво ни беше заявено съвсем ясно, че ако събитието е по проект, трябва да си плащаме, за да получим медийно отразяване.

  Чуждестранни партньорство:
  Както обикновено чуждестранните партньори не се ангажираха с нищо повече, освен посещение за конкретни дни, в които има събития по проекта. Нямаше партньорство по отношение на формирането на политики и правенето на проучвания. Особено бяхме затруднени от нередовността на работата ни с конкретния експерт от швейцарска страна.

  ПРОУЧВАНИЯ ЗА НОВИ ПРОЕКТИ, ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ

  БСНГИ проучи възможностите за продължаване на работата по въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива чрез Черноморската програма на Джърман маршал фонд. Бяха направени контакти с потенциални патньори: МанаБалс – НПО в Латвия, което е било и продължава да бъде двигател на въведената там електронна инициатива и НПО от Грузия, което също е позиционирано в областта на електронното управление. Проектът не беше разработен поради забавяне на отговорите от страна на донора, навлизане в период на отчет на проекта за е-демокрация и липса на капацитет на БСНГИ за едновременно занимание с текущ проект и разработване на нов.

  Продължи участието на БСНГИ в мрежата на международната организация за пряка демокрация Демокраси Интернешънъл. Даниела Божинова, председател на БСНГИ и член на борда на ДИ участва в работата на поредния Глобален форум за демокрация, който се проведе в Тунис през м. май 2015 г. Допълнително бяха подавани новини на английски език относно граждански инициативи от България с цел да бъдат поместени в изданията на Демокраси Интернешънъл. През м.декември 2015 г. Даниела Божинова представи предизвикателствата пред пряката демокрация у нас на международна конференция за колаборативно управление, организирана от Университета на Аризона в гр. Темпи, САЩ изцяло на свои разноски.

  Продължи участието на БСНГИ в българската мрежа от НПО – Форум „Гражданско участие“. Съвместно с представители на ФГУ и партньорското ни сдружение „Болкан Асист“ участвахме в заседание на Комисията за взаимодействие с НПО, където взехме отношение към предстоящи промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

  БСНГИ продължи да оказва методическа помощ на своя дългогодишен партньор „Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм“ за вземане на решение по предложения за партньорство по проекти и провеждане на годишно отчетно-изборно събрание.

  БСНГИ се включи в инициатива за възстановяване паметника на „бащата на Бургас“ големия дарител Александър Георгиев Коджакафалията (1830 – 1913 г.) Предвид разразилите се партийни борби в Общински съвет Бургас и оформилите се две предложения за локация и вид на паметника изпратихме писмо до ОбС, с което се дистанцирахме от партийната употреба на идеята и настояхме за одобрение и на двете идеи и стартиране на кампания за набиране на средства за реализирането им в допълнение към фонда от 50 хил. лв. , отделен от Общината. За наше удовлетворение нашето предложение беше напълно възприето от общинските съветници и те гласуваха решение в полза и на двата варианта за паметник.

  Подготвила отчета:
  Даниела Божинова, Председател
  30.08.2016 г., гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2014 г.

  През 2014 г. БСНГИ разви информационна, изследователска и застъпническа дейност в следните области: местна демокрация, пряка и съвещателна демокрация, електронна демокрация и убежище и миграция.

  Нови области на дейност бяха дигиталните права и гражданско участие в управлението посредством ИКТ, както и темата за бежанците и миграцията.

  Дейността се осъществи на проектен принцип чрез кандидатстване с проекто-предложения по отворени програми за подпомагане на гражданския сектор и демократичното развитие, разработени и представени от БСНГИ още през предходната година. За първи път от съществуването си БСНГИ постигна успех във всички подадени предложения. Бяха сключени договори за изпълнение на проектите между сдружението и донорите, а именно: Програма за НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българо-швейцарски фонд за партньорство, Зелена европейска фондация и Посолство на САЩ в България.

  На 13.03.2014 г. започна изпълнението на проект „Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера. Насърчаване на електронната демокрация в България с най-добър опит от Исландия“ по Програмата за НПО на ФМ на ЕИП, дог. №065/13.03.2014. Проектът цели разработване на визия за гражданско участие чрез ИКТ, популяризиране на практиките на дигитално гражданско участие по света, с акцент върху Исландия и застъпничество за въвеждане на национално ниво в България на електронна инициатива по модела на Европейската гражданска инициатива. Проектът следва да бъде завършен в края на 2015 г. През 2014 г. бяха осъществени проучване на националната политика за електронно управление и мястото на електронната демокрация в нея, проучване на прилагането на Европейската гражданска инициатива, като дигитално средство за участие, посещение на Исландия за запознаване с челния опит, разработване на първоначална визия за електронна демокрация в България и начало на обществени консултации в страната. Дейностите, най-вече консултациите, бяха осъществени с участието на партньорите – Бургаски свободен университет и исландския Международен институт за модерни медии. Бяха изготвени и представени два междинни отчета за изпълнението на проекта. Работата по проекта продължава.

  Проект „Подобряване на законодателната среда за пряко участие в България чрез българо-швейцарско партньорство“ започна в средата на годината по силата на договор с Българо-швейцарския фонд за партньорство и в партньорство с швейцарски тинк-танк – Център за пряка демокрация – Арау, Цюрихски университет. Целта на проекта е да се ползва швейцарският опит в прякото участие, установен и усъвършенстван в разстояние на век и половина, за да бъде поправен т.е. демократизиран действащият Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Работата по проекта се явява естествено продължение на дейността на БСНГИ през последното десетилетие и пряко доразвиване на идеите на мониторинговия доклад от международното наблюдение на Националния референдум 2013, както и на контактите с швейцарския експертен център, който участва в това наблюдение със свой специалист. Беше осъществена изключително полезна и първа по рода си национална среща на организатори на местни референдуми от цяла България. Те имаха уникална възможност да обменят мисли и опит и да създадат Мрежа на инициаторите на референдуми, която нарекохме МИР36 като „провокация“ към партийната демокрация, която работи в 35 многомандатните избирателни райони. Беше изготвено подробно изследване на проблемите на референдумите и инициативите в България с акцент върху местните референдуми. След тези дейности проектът беше временно преустановен по причина на бременност и раждане на г-жа Магдалена Форовиц, главния представител на Партньора, с одобрението на Управителния орган на Фонда. Работата по проекта ще продължи след 1 май 2015 г.

  През 2014 г. БСНГИ работи и по 2 по-малки проекта, както следва:

  Международен уъркшоп „Убежище и имиграция в ЕС“ съвместно със Зелената европейска фондация – Брюксел. Събитието се състоя в рамките на 2 дни в София през м.октомври 2014 г. Участваха около 40 души, от които 20 от чужбина: Малта, Гърция, Великобритания, Холандия. Срещнахме големи трудности да установим контакт с Държавната агенция за бежанците и Гранична полиция, но в крайна сметка опитите ни се увенчаха с успех и от тези институции бяха изпратени компетентни лектори. В уъркшопа участва евродепутатка от Великобритания, Групата на Зелените и ЕФА. БСНГИ организира посещение на Военна рампа с нает автобус за участниците, където те имаха възможност да разгледат базата и лично да разговарят с настанените имигранти от Близкия изток.

  „От, за и на народа. Популяризиране на непознати практики на гражданско участие от САЩ“ беше малък проект за лекционно-дискусионен тур в страната, който даде възможност на българските граждани за срещи с пряката демокрация в САЩ, с практиките на самоуправление и участие на родителите във възпитателната дейност в американските училища, както и с ролята на тинк-танковете в международната дипломация на САЩ. Бяха организирани публични събития в няколко града, като най-посетената дискусионна среща беше в Канев център – Русе, където ни домакинства дружество „Елиас Канети“.

  Последните два проекта бяха приключени и отчетени в края на 2014 г.

  ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ

  БСНГИ участва в инициативата „Пряката демокрация поема по Дунав“ за създаване на контакти и партньорства между активистите за пряко участие от дунавските страни, която беше реализирана от международната коалиция Демокраси Интернешънъл – Кьолн. Бяха създадени контакти със съмишленици в Словакия, Унгария и Австрия.

  Председателят на БСНГИ Даниела Божинова участва в международно наблюдение на общите избори в началото на ноември 2014 г. в САЩ в щатите по протежение на р.Мисисипи – Канзас, Мисури, Арканзас и Луизиана, по идея и реализация на неправителствената организация „Зокало“ – Лос Анджелис.

  БСНГИ оказа методическа помощ на своя дългогодишен партньор „Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм“ за провеждане на годишно отчетно-изборно събрание.

  Продължихме участието си в националното обединение на НПО - Форум „Гражданско участие“, като взехме участие в национална среща за стратегическо планиране, организирана във Велико Търново. Като регионален граждански представител за Югоизточен район на планиране участвахме в едно заседание на Регионалния съвет за развитие в Ямбол.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова, Председател
  30. 06.2015 г., гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2013 г.

  Сериозните трудности в намиране на финансиране за дейността на БСНГИ, характерни за 2011-2012 г. продължиха и през първите месеци на 2013 г. Причините отново се съдържаха в намалелите възможности за финансиране на НПО по действащите в България оперативни програми на ЕС, от една страна и в характера на БСНГИ на „уотчдог“ – критично настроена към властта и разходването на публични средства организация.

  През м.април 2013 г. БСНГИ успя да подготви и внесе за одобрение 2 проектни предложения:
  1. За насърчаване на електронната демокрация в България – към Програмата на Финансовия механизъм на ЕИО, и
  2. Проект за партньорство с швейцарски тинк-танк за подобряване на законодателната среда за пряко участие в България, съответно към Българо-швейцайрската програма за партньорство.

  Тези две програми бяха предназначени преди всичко за гражданския сектор в България и дадоха глътка въздух на много НПО, които преживяваха същите трудности както БСНГИ. За участие в проектите привлякахме „Международен институт за модерни медии“ – Рейкявик и Факултет по информатика на Бургаски свободен универстите и съответно Център за пряка демокрация – Арау, Швейцария.

  Впоследствие разработихме още 2 по-малки проекта, както следва:

  3. Международен уъркшоп „Убежище и имиграция в ЕС“ по покана на Зелената европейска фондация – Брюксел. В този проект се опитахме да насочим главните си усилия към изясняване на мястото на България и другите държави-членки по южната граница на ЕС в системата от мерки, принципа на солидарността и проблемите в прилагането му. Ето защо проектът привлече партньорството на две неправителствени организации съответно от Гърция и Малта.

  4. „От, за и на народа. Популяризиране на непознати практики на гражданско участие от САЩ“, който кандидатства към програма, обявена от Посолството на САЩ в България, разчитаща на участие на възпитаници на образователни и обменни програми на САЩ.

  Процесът на одобрение по всички внесени проекти по-горе отне доста време и нито един от тях не стартира през 2013 г.

  Може би най-съществената и значима работа, извършена от БСНГИ през 2013 г. беше предприетото наблюдение на Националния референдум за АЕЦ на 27 януари 2013 г. БСНГИ регистрира в ЦИК десетина свои наблюдатели за Деня на референдума, но предприе нещо много по-важно – ние инициирахме международно наблюдение на националния референдум. Следва да отбележим, че референдумът беше първият национален референдум за период от 42 години, както и това, че до този момент в България никога не е бил наблюдаван референдум от международни наблюдатели.

  Целта на мисията за наблюдение трябваше да бъде доказването от достатъчно достоверен и неутрален експертен екип на съществуващите проблеми на българското законодателство за референдуми, които отдавна критикуваме и се опитваме да променим; привличането на медийното внимание към тях и осветляването им в контекста на системите за пряко участие на развитите демократични държави, представлявани от наблюдателите.

  Международните наблюдатели на практика бяха изпратени от международната организация Демокраси Интернешънъл, която финансира и 60% от техните командировъчни разходи. Останалите бяха поети с лични средства от Даниела Божинова, Председател на БСНГИ. Международните наблюдатели Магдалена Форовиц (Швейцария), Клаус Хофман, Фолкер Митендорф и Анна Капрети (Германия) и Даниела Божинова (България) бяха поканени съгласно регламента за международно наблюдение – най- напред от Министерството на Външните работи по предложение на Гералд Хефнер, член на Европейския парламент и председател на Демокраси Интернешънъл, а след това – регистрирани в МВнР и ЦИК.

  Мисията по наблюдението беше следена от БНР и отразена в интервю от Бългерия-он-лайн ТВ.

  Мисията излезе с доклад от наблюдението, който, за съжаление поради липса на средства, не беше отпечатан, а само публикуван он-лайн.

  ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА ТЕМИ: ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ; ПОПУЛИЗЪМ, БЕЖАНЦИ, УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА

  През м.май 2013 г. Даниела Божинова участва като лектор в Конференция „Популизмът, Балканите и околната среда“, организирана от Институт за зелена политика в Атина, Гърция. През м.ноември 2013 г. Институтът за зелена политика на Гърция проведе в партньорство с БСНГИ семинар на същата тема в София с участие на активисти, политолози и еколози. Лекцията на Д.Божинова в областта на ранния популизъм и неговото наследство и излезе в сборник статии за популизма.

  През лятото на 2013 г. Даниела Божинова, Председател беше поканена и участва като лектор в Лятна академия – Веленце, Унгария, организирана от унгарски зелени фондации.

  В края на м.септември Д.Божинова участва с презентация за състоянието на политическите права на жените в България в конференция по проект „Повече жени в европейската политика“ в Талин, Естония.

  На 16.10.2013 г. Д.Божинова участва като основен лектор на тема „Сирийските бежанци в България – криза и хуманитарен дълг“ в конференция, организирана от Фондация „Фридрих Еберт“ и Синдикатът на учителите в България в отговор на личната покана на неговия председател г-жа Янка Такева.

  На 04.11.2013 г. Д.Божинова участва с експозе в честването на 20 години от стартирането на престижната програма Фулбрайт в България за международен научен и образователен обмен.

  ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ

  БСНГИ партнира на сдружение EuroAlter и техните представители в България “Център за развитие на медиите” за популяризиране на Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм у нас и в Европа чрез участия в техни конференции, включително конференция в Барселона през м.юни.

  БСНГИ оказа методическа помощ на своя дългогодишен партньор „Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм“ за провеждане на анкети за очакванията на членовете на БАЕСТ от планираното общо събрание и програмата за предстоящата година.

  Продължихме участието си в националното обединение на НПО - Форум „Гражданско участие“ и приехме ролята на регионален граждански представител за Югоизточен район на планиране. Присъствахме на едно заседание на Регионалния съвет за развитие в Бургас, където дадохме устни препоръки към програмата за децентрализация.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова, Председател
  30.06.2014 г., гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2011 и 2012 г.

  През периода 2011-2012 г. БСНГИ продължи да среща сериозни трудности в намирането на финансиране за своята дейност. Една от причините, както и преди беше намалялата възможност за проектно финансиране на НПО по действащите в България оперативни програми на ЕС.
  Друга съществена причина беше критичното отношение на сдружението към някои управленски практики и провежданото от нас застъпничество за върховенство на закона и добро управление. Последното не се посреща с добро око от управляващия политически елит, който има властническо-разпределителни функции и за който обвързаността с управляващата партия е водещ критерий за разпределение на средства.
  През по-голямата част от 2012 г. БСНГИ беше без персонал. Поради големи финансови трудности председателят и мениджър на сдружението Даниела Божинова беше принудена да прекрати договора си и да се регистрира като безработна.
  По-голяма дейност беше осъществена през 2011 г., когато бяха реализирани проектите „Мисли зелено, бъди млад” и „Капацитет за използване на европейската гражданска инициатива”.
  Сдружението традиционно работи в областта на демокрацията и гражданското участие. Отново се ангажирахме с наблюдение на честността на финансирането на местни избори 2011 г. като партньор на „Прозрачност без граници”.
  През 2012 г. най-същественият проект беше Лятна академия за демокрация. Заслужава да се отбележи една инициатива, която засега остава самотна и неустойчива, без обаче да губи потенциала си за реализация в бъдеще – Награда за принос към демокрацията в България.

  Изпълнени проекти и дейности през периода:

  ПРОЕКТ “МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД!” Think Green Think Young
  Октомври 2010 – Ноември 2011 г.
  Работата по проекта започна в края на 2010 г. БСНГИ и Община Бургас (предложена от нас) бяха официални партньори на международния проект с водеща организация Регион Ломбарадия, Италия. Другите партньори бяха общини и НПО от Италия и Чехия. С този проект БСНГИ за първи път сериозно навлезе в областта на неформалното обучение на младежи, в случая по екологични теми и политиките за климата. С конкурс бяха селектирани 25 младежи (ГРЕ Г.С.Раковски, Професионална гимназия за архитектура, строителство и ландшафт, Английска гимназия, Нов български университет, Университет „Проф.А.Златаров – Бургас), с които бяха проведени поредица срещи, лекции, посещения на обекти ( напр.Порт Бургас – предприятие за чистота на морската вода). От тях 16 участваха в международна среща COP-Y (Conference of the Parties – Youth) в гр. Дезио, Ломбардия, където преминаха специализирано обучение съвместно с младежи от Италия и Чехия, както и участваха в симулация на Световната среща по климата. Ролевата игра беше разработена от италиански екип специално за проекта. След завръщането си младежтие предприеха малки локални действия за насърчаване на природосъобразното поведение в бита и в своите училища.
  Партньорският бюджет на БСНГИ по проекта беше 8000 евро.

  ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НАЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”
  Януари - Юни 2011 г.
  На 1 април 2011 г. – първия ден, в който влезе в сила регламентът за Европейската гражданска инициатива, БСНГИ организира тридневен уъркшоп в София за неговото разясняване, обучение за придобиване на умения за събиране на подписи и подкрепа, сформиране на коалиции и платформи с общи цели. Обучители бяха Даниела Божинова и Даниел Шили от Демокраси Интернешънъл. В откриването участва Н.пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия. Участваха 30 представителя на екологични и правозащитни организации от България, Румъния и Гърция. Беше разпространен справочник за Европейската гражданска инициатива, разработен на няколко езика. Проектът беше финансиран чрез конкурс от Зелената европейска фондация, като БСНГИ получи около 60% от стойността на проекта или 12000 евро, а останалите бяха разплатени директно от ЗЕФ. По този проект за първи път в историята си БСНГИ организира обучение не в рамките на Бургаски регион, а в София.

  ПРОЕКТ ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ БУРГАС 2012
  БСНГИ организира с финансиране от международната организация Демокраси Интернешънъл и от страна на участниците тридневно събитие в х.България, Бургас от 13 до 15 юли с участие на евродепутата от Германия Гералд Хефнер и представители на НПО, журналисти, общественици и политици от 10 европейски страни. Освен лекциите и интерактивните занимания, участниците се включиха и в съпътстваща програма за опознаване на региона и неговите институции, в която беше включено посещение на Областен управител Бургас, Кмет – Несебър, Археологически музей Несебър, дегустация на местни вина и напитки. Академията приключи с декларация на участниците за необходимостта от свикване на нов Европейски конвент съгласно Лисабонския договор, с който да се обмисли и начертае бъдещето на ЕС. Снимката на флашмоб на участниците с надпис „Демократичен европейски конвент”, направена в Морската градина на Бургас беше впоследствие разпространена на първа страница на списание „Повече демокрация” в Германия с тираж 6000 бр.

  ИНИЦИАТИВА „ДЕНОНСИРАНЕ БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС"
  Съвместно със сдружение “Чисто море” – Поморие и ПП Зелените БСНГИ внесе в Народното събрание на 15 юли 2010 г. Национална гражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис. Въпреки че НС не отговори в 3-месечния законов срок, явно инициативата и референдумите преди нея (Бургас, Созопол и Поморие) оказаха въздействие - през 2012 г. правителството на Бойко Борисов обяви, че се отказва от проекта за петролопровод.
  Инициативата беше осъществена изцяло с доброволен труд за събиране на подписи в Бургас и страната.

  ИНИЦИАТИВА „НАГРАДА ЗА ПРИНОС КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА”
  В Деня на човешките права през декември 2011 г. БСНГИ и група граждани ( от София и Бургас) връчиха Награда за демокрация на съдията Веселин Енчев от Бургаски административен съд заради непосредственото прилагане на конституцията към случая на с.Черни връх и неговия референдум за отделяне на селото от община Камено и включване в община Бургас ( проведен през септември 2011 г.) Решението на Енчев беше забележително със своето тълкуване на правото на референдум и с констатацията си, че плаващият кворум от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление противоречи на конституционното право на референдум и би трябвало да бъде премахнат. За съжаление на можахме да направим необходимото огласяване на церемонията по награждаването поради отправена към нас молба от Председателя на съда г-жа Евтимова, мотивирана с това, че случаят не е приключен – решението на Енчев беше обжалвано от ОИК Камено във Върховния административен съд. Впоследствие ВАС отмени решението на съдия Енчев.
  Наградата представляваше плакет и грамота. Плакетът беше изготвен от бургаския художник Кольо Кехайов безвъзмездно, само със заплащане на материалите. Материалите на стойност 200 лева бяха платени с набиране на средства от учредителите на наградата. Формално учредяване липсваше. Вероятно ще трябва да се направи в бъдеще.

  ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА ТЕМА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
  През лятото на 2012 г. Даниела Божинова, Председател беше поканена и участва като лектор в Лятна академия на фондациите Бьол и Зелена европейска фондация, която се проведе на о.Вис, Хърватска.
  През есента на 2012 г. Даниела Божинова участва като лектор в Конференция за демокрацията и кризата в Европа с организатор Институт за зелена политика в Атина, Гърция. Д.Божинова участва с презентация за пряката демокрация в България в четвъртото издание на Глобален форум за демокрация, който през 2012 г. се проведе в Монтевидео, Уругвай.
  Средствата за участие бяха осигурени от Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа и лични средства на участничката.

  ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ
  БСНГИ партнира на сдружение “Прозрачност без граници” - София за извършване на мониторинг на местни и президентски избори 2011 г., като координираше дейността на около 30 наблюдателя. Пряк мениджър на изпълнението беше Драгомир Бакларов, член на БСНГИ. Впоследствие сдружението и много от наблюдателите бяха разочаровани от поведението на Директора на „Прозрачност без граници” Диана Ковачева, която прие да стане министър в правителството, което безпристрастно наблюдаваше преди въобще да са били отчетени резултатите от наблюдението. Това остави впечатление за „купуване” на добра оценка за зле проведените местни избори. „Прозрачност” отчетоха резултатите едва през пролетта на 2012 г., като се въздържаха от критики. Впоследствие БСНГИ отказа да участва в бъдещи проекти с „Прозрачност”, като публично заявихме позиция, че са ползвали „въртяща се врата” към властта (мека форма на корупция) и следователно не са принципен монитор, с когото можем да работим.
  През 2012 г. БСНГИ стана учредител на неправителствената организация Форум „Гражданско участие”, която възникна през 2010 г. като неформално обединение на НПО и впоследствие стигна до институционализация.
  През 2012 г. БСНГИ участва в проект за управление на отпадъците в Северозападното черноморие по програмата на ЕС за Черноморския басейн. Поканата беше на водещата организация „Европа и ние”, която организира обучения в България и Румъния – Галац. В Галац Даниела Божинова направи презентация за участието на обществеността във вземането на управленски решения със съществено екологично въздействие.

  НЕУСПЕШНИ АПЛИКАЦИИ
  Сдружението кандидатства пред Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа за финансиране на проект за създаване на документален филм за референдумите по петролопровода Бургас-Александруполис. Идеята беше да се създаде хроника за събитията, както и да се насърчи гражданското участие чрез добри примери, да се насърчи също т.нар. култура на признанието – след като хората са успели, защо да не ги отличим със специален филм, който би могъл да вдъхновява и да се бори с комплекса, че в България няма гражданско общество.За съжаление проектът не беше одобрен от Тръста.

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова
  Председател БСНГИ
  17.05.2013, гр. Бургас

 • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА - 2010 г.

  В условията на силно намаляло финансиране за НПО от европейски програми и насочването им основно към общини и публични институции след приемане на България за член на ЕС,
  Сдружението беше силно затруднено в намиране на средства за дейността си. Ангажирането му главно с неконформистки дейности за мониторинг ( “уотчдог”) и критика на съществуващи управленски практики и застъпничество за добро управление нямаше как да бъдат харесвани и финансирани от публичните институции, вземащи решения за финансиране с и без това ограничените средства за неправителствена дейност.
  Както и през предходните години Сдружението успя да осигури финансиране за част от дейностите си единствено от американски донори. През 2010 г. това беше Българо- американското общество – Вашингтон, ръководено от бившия посланик на САЩ в България г-н Сол Полански. Към това американско финансиране средства добави и Община Бургас, като БСНГИ стана първият и до момента единствен апликант, успял да получи някакви средства чрез Механизма за съфинансиране проекти на НПО от Община Бургас, действащ от 2008 г.

  Изпълнени проекти и дейности през годината, донори, размер на финансиране:

  ПРОЕКТ “Е-ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ В БУРГАС, БЪЛГАРИЯ” SENIORS ON-LINE - E-inclusion of Senior Citizens in Bourgas, Bulgaria
  Продължителност: 06.05.2010 – 06.03.2011
  Финансиране: Българо-американско общество - 3898 щ.дол.; Община Бургас – 2223 лв.
  Съфинансиране от БСНГИ, фирми-дарители на оборудване и доброволен труд – 1826 щ.дол

  Проектът целеше да отговори на една сериозна обществена нужда – нуждата от преодоляване на информационната и технологична пропаст между поколенията и засилената социална изолация на възрастните хора. Изпълнението на проекта включи: проучване на интереса и очакванията към бъдещо компютърно обучение за пенсионери, изготвяне на програма на базата на стандартна програма с известни модификации, отчитащи специфики на целевата аудитория, провеждане на компютърни курсове, набиране на допълнителни финансови средства и дарения – големият интерес към курса наложи да потърсим активно съфинансиране на проекта, създаване на зала за компютърни консултации към пенсионерски клуб, застъпнически действия за включване на хората в пенсионна възраст в програмите за развитие на човешките ресурси по кохезионните фондове, медийно отразяване.
  Постигнати бяха следните резултати:
  Обучени и консултирани общо около 100 възрастни хора (от 60 до 83 год, жени 22%, мъже 78%); повишен беше интересът сред хората от третата възраст да овладяват новите технологии, както и тяхната самоувереност; повишена беше обществената информираност за необходимостта от активно е-включване на възрастните хора в съвременния живот.
  Последваща обратна връзка с участниците в началото на 2011 г. установи, че:
  - 25%) от участниците в компютърните курсове са участвали по електронен път в преброяването на населението 2011; - 70% ползват ежедневно или ежеседмично новите си умения за изпращане и получаване на електронна поща, скайп, посещаване и ползване на официална информация, предоставяна от институции и др. - 6 участника са закупили свой собствен компютър/лаптоп веднага след приключване на курса; - 20% ползват новите си умения за връзка с близките си, които са в чужбина, подобрили са комуникацията с тях.

  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ “ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ – НЕПОЗНАТА СТРАНА НА АМЕРИКАНСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ”
  На 10 май 2010 г. Даниела Божинова, Председател на БСНГИ изнесе пред обществеността в Бургас публична лекция за формите на пряко участие – референдум, гражданска законодателна инициатива и отзоваване, практикувани в 24 щата на САЩ. Лекцията представляваше обобщение на резултати от няколко-месечно изследване на пряката демокрация в САЩ, което Божинова осъществи с помощта на правителствена стипендия Фулбрайт и Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа – единствената, дадена през 2009 г в България за изследване на гражданското общество. Домакин на обществената проява беше Регионална библиотека “П.К.Яворов” – Бургас.

  ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
  В началото на 2010 г. Сдружението участва със собствено становище в Обществената консултация на Европейската комисия за конкретния регламент на Европейската гражданска инициатива – механизъм за включване на гражданите в правене на европейските политики, заложен в Лисабонския договор. Освен до Комисията, становището беше изпратено до всички български евро-депутати с призив към тях да настояват за по-либерални правила на ЕГИ и без непреодолими бариери пред гражданската активност. Отговор не беше получен от нито един български евродепутат.

  НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС
  Съвместно със сдружение “Чисто море” – Поморие и ПП Зелените БСНГИ осъществи кампания за Национална гражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас- Александруполис. Бяха събрани 700 подписа в подкрепа на предложението, които окомплектовани с останалите документи за учредената инициатива бяха внесени официално в Народното събрание на 15 юли 2010 г. Въпреки 3-месечния срок за отговор, БСНГИ и към момента на писане на настоящия отчет не е получило отговор от парламента и рискът от осъществяване на този икономически неизгоден и екологично опасен проект не е прекратен.
  Внесената инициатива беше втората в страната Национална гражданска инициатива след създаването на тази нова форма за гражданско участие със Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (2009).
  Инициативата беше осъществена изцяло с доброволен труд за събиране на подписи в Бургас и страната.

  Партньорство по проекти

  НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ НА НПО
  Сдружението партнира на Български център за нестопанско право за популяризиране на създадения от тях Портал на НПО в България, с което продължи да оказва съдействие на БЦНП след първия етап на проект, когато се създаде базата данни за НПО и портала.Информация за Портала и най-вече възможности за стажове и доброволчество беше разпространена в Колежа по туризъм, Бургаски свободен универстите и Университет “А.Златаров” – Бургас.

  МОНИТОРИНГ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АМ ТРАКИЯ БСНГИ партнира на сдружение “Прозрачност без граници” - София за извършване на мониторинг на АМ Тракия основно по отношение на медийното отразяване на проекта и неговия напредък. В продължение на 4 месеца през 2010 е началото на 2011 г. отговорникът за мониторинга член на БСНГИ Драгомир Бакларов изпраща ежеседмични обобщени справки и клипинги за магистралата.
  Като част от проекта през м. октомври 2010 г. БСНГИ оказа съдействие на “Прозрачност” за организиране на обучителен семинар в Бургас относно извършване на граждански мониторинг на големи инфраструктурни проекти. На окончателното представяне на резултатите на проекта в х.Радисън, София през м.април 2011 г. от БСНГИ присъстваха Веселина Божинова и Мариан Ненчев.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ “КОРУПЦИЯ И ДЕМОКРАЦИЯ”
  Специална презентация за взаимовръзката между липсата на демокрация и възможности за гражданско участие и контрол от една страна и по-голямата корупция, от друга беше направена от Даниела Божинова на международен антикорупционен семинар, организиран от Националната асоциация на общинските служители на 11 юни 2010 г. в Слънчев бряг.

  ОКАЗАНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
  Сдружението оказа техническа помощ за написване на първия проект на нашите партньори от сдружение “Чисто море” – Поморие и кандидатстване по програма “Неотложна гражданска намеса” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Кандидатурата беше успешна и с осигуреното финансиране “Чисто море” успя да организира граждански мониторинг върху инвестиционен проект за яхт-пристанище, предизвикащ неодобрението на обществеността в Поморие.
  През 2010 г. БСНГИ оказа техническа помощ в Бургас чрез свои доброволци за събиране на подписи за Националната гражданска инициатива против монополите, предприета от новосформираното движение ДНЕС.
  Сдружението оказа съдействие на Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм за провеждане на годишното им общо събрание, а преди това с участие в тяхна инициатива за обединяване и координиране на страните, заинтересовани от развитието на странджанския регион около с.Босна. Инициативата, която трябваше да доведе до създаване на сдружение с нестопанска цел “Босна” не беше завършена през 2010 г.

  НЕУСПЕШНИ АПЛИКАЦИИ
  1. Сдружението кандидатства пред Фондация “Лале” за съфинансиране на своя проект за е- интеграция на пенсионери и по-специално за създаване на зала за компютърно обучение в един от пенсионерските клубове в Бургас. Съфинансиране беше отказано.
  2. БСНГИ кандидатства за финансиране на проект “Живо наследство от морски истории” пред програмата “Живо наследство” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, но не получи одобрение.Мотиви за отказа не бяха получени.
  3. БСНГИ кандидатства за финансиране на проект за насърчаване на пряката демокрация в България пред Фондация “Америка за България”, но не получи одобрение. В писмото за отказ една от българките-мениджърки на фондацията препоръчва на Даниела Божинова и БСНГИ да не се занимават с идеите за референдуми и други форми на пряко участие, защото това са политически форми, а на едно гражданско сдружение не му отива да извършва такава дейност.
  Тази реакция потвърди за пореден път тясната роля, която традиционно донорите в България отреждат на гражданското общество, като го насочват основно в сферата на благотворителността.
  4. По покана на Урбанистичен център за устойчиво развитие – Ереван участвахме в разработката на проект за достъп до екологична информация на гражданския сектор от Черноморския регион. На 12 октомври 2009 г. проектът беше внесен от арменските колеги в секретариата на програмата в Букурещ за одобрение. Нашият статут беше на официален партньор от България. След продължителен процес на оценяване, подмяна на експертите- оценители, искане на нови документи и т.н., за което бяха направени значителни разходи за изпращане по куриер или бърза поща, бяхме известени, че проектът не е бил одобрен. Общата бройка на одобрените проекти е била много ограничена.

  ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
  В края на 2010 г. БСНГИ започна работа по проект Think Green Think Young по програма Youth in Action на ЕС като партньор. Водещата организация е Регион Ломбарадия, а другите партньори включват общини и НПО от Италия и Чехия. БСНГИ привлече за партньор от България също така Община Бургас. Проектът беше многократно представян от италианците за одобрение и поправян след отпадане, докато през 2010 година получи зелена светлина. Това е първи сериозен младежки проект за БСНГИ. Той включва екологично обучение на младежи от 15 до 25 години и да се организира международна младежка среща за промените в климата. Проектът предстои да приключи в края на 2011 г. Индикативният партньорски бюджет на БСНГИ по проекта е около 8000 евро.
  През 2010 г. проект на БСНГИ за обучение за прилагане на Европейската гражданска инициатива в страните-членки в Югоизточна Европа беше одобрен от Зелената европейска фондация. Неговото изпълнение ще се осъществи през първата половина на 2011 г. с участие на зелени НПО от България, Гърция и Румъния. Проектът е на стойност 12000 евро.

  УЧАСТИЯ В КОАЛИЦИИ И ОБЩИ ГРАЖДАНСКИ ПЛАТФОРМИ
  Продължихме участието си във Форум “Гражданско участие”.
  Една от водещите организации във форума - И “Отворено общество” ни оказа съдействие за покриване на част от пътните разноски за посещение на конференция за финализиране на Европейската гражданска инициатива (една от темите на ГФУ) във Брюксел в края на 2010 г.
  По отношение на Националната гражданска инициатива за намаляване на бариерите за пряко участие в ЗПУГДВМС се разграничихме, доколкото инициативата ни се стори много умерена и не водеща доникъде. Инициатива и досега не е дала дори и скромните резултати, към които се стремеше. Участието ни в работата на ГФУ не е особено активна, доколкото то се доминира от организации, базирани в София.

  ПРИЗНАНИЯ
  Сдружението и персонално Даниела Божинова, Председател, получи многобройни благодарствени писма от участниците в пенсионерските компютърни курсове, които организирахме.
  БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС на кмета на Община Бургас за принос на БСНГИ за създаване на програма за малки благоустройствени проекти чрез партньорство на граждански групи и Общината, която работи успешно вече трета година в града. в благоустрояването на гр. Бургас утвърждаването на правото на информация за 2009 г.,

  Подготвил отчета:
  Даниела Божинова
  Председател БСНГИ
  17.06.2011, гр. Бургас